Artikel 1. Lidmaatschap

Enkel natuurlijke personen kunnen lid worden van de vzw door lid te worden via de Klim- en Bergsportfederatie vzw en Hiking Advisor vzw als lokale bergsportclub kiezen.

Een lidmaatschap loopt gelijk met een kalenderjaar, dus van januari tot en met december. In het geval dat men in de periode september tot december van een jaar lid wordt, geldt dit lidmaatschap meteen tot en met eind december van het jaar erop.

Artikel 2. Leden, indeling

Administratief worden de leden ingedeeld in volgende categorieën:

 • Effectieve leden: dit zijn leden van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering;
 • Steunende leden (of toegetreden leden) zijn leden die lid worden via de Klim- en Bergsportfederatie vzw en Hiking Advisor vzw als bergsportclub kiezen.

Artikel 3. Lidgeld en deelnamegeld

KBF-leden die Hiking Advisor als lokale bergsportclub hebben gekozen zijn automatisch steunend lid van de vzw Hiking Advisor. De KBF stort een deel van het lidgeld door aan Hiking Advisor.

Het deelnamegeld is de prijs die betaald wordt om deel te nemen aan activiteiten van Hiking Advisor. Deelnamegeld wordt per activiteit bepaald. Niet-leden betalen 5 tot 10 euro extra bovenop de deelnameprijs.

Artikel 4. Leden, rechten en plichten

Het lidmaatschap wordt bevestigd door het versturen van een lidkaart door het secretariaat van de Klim- en Bergsportfederatie.

Het lidmaatschap verleent het recht:

 • deel te nemen aan alle activiteiten van Hiking Advisor o.a. de stages en opleidingen tot zelfstandig bergsporter;
 • korting te krijgen bij het deelnemen aan activiteiten van Hiking Advisor.

Het lidmaatschap legt onder meer volgende verplichtingen op:

 • de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement en de algemene voorwaarden na te leven;
 • geen handelingen te stellen die de goede vriendschappelijke relaties tussen de leden onderling, tussen andere verenigingen en/of met derden zouden kunnen verstoren.

Artikel 5. Leden, einde lidmaatschap

Aan het steunend lidmaatschap wordt een einde gesteld automatisch door het niet tijdig betalen van het lidgeld (voor eind december).

Aan het effectief lidmaatschap wordt een einde gesteld:

 • door ontslag van het lid zelf, overeenkomstig de statuten;
 • door uitsluiting.

De uitsluiting van een effectief lid gebeurt:

 • binnen de algemene vergadering waarbij de leden van de RVB toelichting geven over de motivatie om een schorsing te bekrachtigen;
 • tijdelijke schorsing door de raad van bestuur tot de volgende algemene vergadering.

Artikel 6. Structuren

Structureel bestaat de vereniging uit:

 • de Algemene Vergadering zoals omschreven in de statuten;
 • de Raad van Bestuur zoals omschreven in de statuten;
 • werkgroepen die de doelstellingen van de vzw omzetten in concrete initiatieven;

Artikel 7. De raad van bestuur

De volgende bepalingen vullen de statuten aan met betrekking tot de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft tot algemene opdracht als een goed huisvader het bestuur en de continuïteit van de vereniging op de meest efficiënte wijze te verzekeren.

Meer in het bijzonder heeft de raad van bestuur volgende opdrachten, die enkel als voorbeeld en niet exhaustief worden opgesomd:

 • te waken over de toepassing van de huishoudelijke reglementen en de statuten van de vereniging;
 • voorstellen tot statutenwijziging en wijziging van het huishoudelijk reglement ontwerpen en op de in de statuten bepaalde manier bij de Algemene Vergadering aanhangig maken;
 • de beslissingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering nauwgezet uitvoeren;
 • het vaststellen van een begroting van de activiteiten;
 • werkgroepen op te richten;
 • het opstellen van een jaarkalender.

De raad van bestuur komt minstens 3 maal per werkjaar samen. De raad komt ook samen telkens wanneer de spoedeisendheid dit vereist.

De leden van de raad van bestuur worden geacht een specifieke en effectieve taak te vervullen. Deze taakverdeling geschiedt door de raad van bestuur zelf. Volgende functies worden zeker binnen de raad van bestuur gedefinieerd, doch de raad van bestuur kan ten allen tijde bijkomende functies definiëren en leden hiervoor aanstellen:

De voorzitter

 • belast met de algemene leiding
 • zit de vergaderingen voor
 • heeft de leiding bij de behandeling van betwiste zaken
 • kan op elk ogenblik de raad van bestuur samenroepen zonder daarbij aan vormeisen gehouden te zijn

De penningmeester

 • bestuurt de gelden van de vereniging
 • boekt de verschillende verrichtingen van de vereniging
 • brengt verslag uit van de boekhouding en geeft een kasverslag op de vergaderingen van de raad van bestuur en telkens wanneer hem daarom verzocht wordt door de raad van bestuur
 • brengt jaarlijks verslag uit van de boekhouding op de Algemene Vergadering

Artikel 8. Financiële verantwoordelijkheid

De penningmeester is aansprakelijk voor het correct bestuur van de financiële activa van de vereniging. Elke rekening, uitgavestaat en betaling moet met een schriftelijk bewijsstuk in de boekhouding van de vereniging genoteerd worden.

Betalingen van bedragen boven de 1000€ worden minstens 7 kalenderdagen op voorhand aangekondigd aan de leden van de raad van bestuur.

Minimum 2 (twee) leden van de raad van bestuur bezitten een machtiging tot uitvoering van betalingen:

 • Voorzitter;
 • Penningmeester.

Artikel 9. Tuchtmaatregelen

Hiking Advisor vzw kan ten alle tijden de nodige tuchtmaatregelen uitvaardigen, aangepast aan het ongepast gedrag van leden.

Artikel 10. Werkgroepen

Een werkgroep neemt een tijdelijke en/of structurele taak op om de doelstellingen van de vzw te ondersteunen en te realiseren.

Lidmaatschap van een werkgroep is organisch, zonder enige vorm van mandaat. Zo kan er vlot toe- en uitgetreden worden.

Artikel 11. Activiteit

Activiteiten van de vzw zijn bivaktochten, buitenlandse ervaringstochten, opleidingen tot zelfstandig bergsporter, packraftactiviteiten, ontmoetingsweekends, workshops, HA-cafés en andere. Iedereen kan deelnemen aan activiteiten van de vzw met uitzondering van opleidingen tot zelfstandig bergsporter, stage of ervaringstocht. Daaraan kunnen enkel KBF-leden deelnemen. Een activiteit kan 1 of meerdere dagen duren.

Activiteiten worden aangekondigd op de kalenderpagina op de website, via de nieuwsbrief en/of de facebookgroep.

Voor activiteiten wordt altijd deelnamegeld betaald door de deelnemers om de onkosten van de activiteit te dekken.

Artikel 12. Begeleiders van activiteiten

De hoofdorganisator of -begeleider moet lid zijn van de Klim- en Bergsportfederatie omwille van de verzekering. In geval van buitenlandse stages is ook bij de deelnemers een KBF-lidmaatschap vereist. Assistenten hoeven geen lid te zijn van de KBF maar dienen dit dan wel te melden, in dat geval wordt een extra verzekering bij de KBF geregeld.

Er wordt altijd door de Raad van Bestuur fiat gegeven voor de organisatie van een activiteit. Ervaring in functie van de activiteit, organisatiekwaliteiten en sociale vaardigheden (leiderschap, luisteren naar deelnemers, empathie) zijn daarbij hoofdcriteria.

Voor sommige activiteiten wensen we enkel te werken met (correct) gediplomeerde gidsen, zowel in functie van de veiligheid als om een zekere ‘kwaliteit’ uit te dragen naar onze leden.

Voor volgende activiteiten is géén bergsportdiploma vereist:

 • Bivaktochten die in heuvelgebied plaatsvinden in volgende streken: Benelux, Noord-Frankrijk (Franse Ardennen, Opaalkust) en West-Duitsland (Eifel, Ahrtal, Hünruck).
 • Workshops tijdens de ontmoetingsweekends of HA-cafés
 • Packraftactiviteiten in wildwater tot en met klasse II in volgende streken: Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland.

Voor volgende activiteiten is wél een bergsportdiploma vereist die de juiste bevoegdheid voor de activiteit stelt (we volgen de bepalingen van de Klim- en Bergsportfederatie), :

 • Begeleide tochten in het buitenland in middel- of hooggebergte en in desolate gebieden.
 • Opleidingsstages en cursussen in binnen- en buitenland die als doel hebben kennis en vaardigheden aan te leren.
 • Packraftactiviteiten in wildwater vanaf klasse III.

Door deze keuzes zullen we zondermeer enkele ‘barrières’ opwerpen voor de organisatie van activiteiten. Maar op die manier houden we het wel beheersbaar en veilig.

Initiatieven geïnitieerd door leden of sympathisanten via het forum of de facebookgroep worden niet beschouwd als activiteiten van de vzw.

Artikel 13. Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid

De vzw gaat er vanuit dat als leden geen lid zijn van de KBF dat zij zelf aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Minstens één van de organisatoren van de activiteit moet KBF-lid zijn, hij draagt dan wel de eindverantwoordelijkheid over de activiteit.

Artikel 14 . Bevoegdheid

Alles wat niet geregeld is in de statuten of het huishoudelijk reglement, zal tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, tenzij de wet anders bepaalt.

Artikel 15. Vergoeding van begeleiders van activiteiten

De kosten (transport, logementen, maaltijden in half pension,…) worden vergoed door de club aangezien ze verbonden zijn aan het organiseren van de activiteit.

De begeleider krijgt een vrijwilligersvergoeding van 34 euro per dag en 15 cent per kilometer verplaatsingsvergoeding.